รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) รอบที่ 1 ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

BANNER 1

 

BT 1

กำหนดการ เกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และค่าเทอม

 

BT 2

*ระบบจะแสดงข้อมูล และเข้าสมัครได้ในวันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป*

 

BT 3

สาขาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 

FB 2

FB 3

FB 4edit

 

 หลักสูตรที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา รหัส คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี

      
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา) 2016 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี) 2026 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 2036 1. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
คหกรรมศาสตร์ 2046 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2096 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2106 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2116 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
สาธารณสุขศาสตร์ 2056 1. ม.6 (วิทย์ - คณิต)
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
เทคโนโลยีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2066 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์) 2076 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ) 2086 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์

 

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา รหัส คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี  
การศึกษา (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 1016 1. ม.6 ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
    - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกดนตรีศึกษา) 1026 1. ม.6 ที่มีความถนัดด้านเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล รวมถึงการขับร้อง และผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผู้เข้าสอบทุกเครื่องมือเอก เตรียมเพลงบรรเลง หรือร้องตาม ความถนัด 1 เพลง
3. มีความรู้ด้านบันไดเสียงเมเจอร์สเกล (Major Scales) และ ไมเนอร์สเกล (Minor Scales) อย่างน้อย 4 ชาร์ป และ 4 แฟลต (สำหรับผู้เลือกแขนงดนตรีสากล)
4. มีทักษะพื้นฐานทางดนตรี เช่น ทักษะการอ่านโน้ต และทักษะ ทางโสตประสาท
5. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) 1036 1. ม.6 ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
    - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
    - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1046 1 ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกสังคมศึกษา) 1056 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกพลศึกษา) 1066 1. ม.6 ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) 1076 1. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
    - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 1086 1. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ) ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกเคมี) 1096 1. ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การศึกษา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1106 1. ม.6 ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การศึกษา (วิชาเอกการประถมศึกษา) 1116 1. ม.6 ที่ผ่านการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

*ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5 : ให้นำส่งหลักจากเสร็จสิ้นการสอบแล้วหรือวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว ไม่มีผลการสอบดังกล่าว จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ) 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา รหัส คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน
(วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)
5016 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน
(วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน)
5026 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน
(วิชาเอกเทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร)
5036 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์

 

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา รหัส คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ) 4016 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการและงานอีเวนต์) 4026 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและ โลจิสติกส์) 4036 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 4046 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) 4056 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 1.80
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 1.80
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 4066 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) 4076 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล) 4086 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4096 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4106 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
การจัดการธุรกิจโรงแรม 4116 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
- กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
นิเทศศาสตร์ 4126 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์
บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
บัญชีบัณฑิต 4136 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ไม่สอบสัมภาษณ์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา รหัส คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี   
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3016 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
ภาษาไทย 3026 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     - กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
     - กรณีที่กำลังศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (4 หรือ 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3036 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การพัฒนาชุมชน 3046 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
นิติศาสตร์ 3056 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช.
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์ 3066 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 4 ปี  
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต) 3076 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ) 3086 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง) 3096 1. ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : สอบสัมภาษณ์ ON SITE

 

จำนวนเงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตร สาขาวิชา ค่าลงทะเบียนเรียน
(บาท)
(ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566)
ค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ (บาท)
รวมจำนวนเงินที่
ต้องชำระในวัน
รายงานตัว (บาท)
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  15,000 1,650  16,650
การศึกษา (วิชาเอกดนตรีศึกษา) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกสังคมศึกษา) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกพลศึกษา) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกเคมี) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 15,000 1,650 16,650
การศึกษา (วิชาเอกการประถมศึกษา) 15,000 1,650 16,650
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) 15,000 1,650 16,650
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) 15,000 1,650 16,650
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 15,000 1,650 16,650
คหกรรมศาสตร์ 15,000 1,650 16,650
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,000 1,650 16,650
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์) 15,000 1,650 16,650
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (วิชาเอกนวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ) 15,000 1,650 16,650
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 15,000 1,650 16,650
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  

นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)

15,000 1,650 16,650
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน) 15,000 1,650 16,650
นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน (วิชาเอกเทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร) 15,000 1,650 16,650
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 17,000 1,650 18,650
ศิลปศาสตรบัณฑิต        ภาษาไทย 15,000 1,650 16,650
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 17,000 1,650 18,650
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 15,000 1,650 16,650
การพัฒนาชุมชน 15,000 1,650 16,650
รัฐประศาสนศาสตร์ 15,000 1,650 16,650
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต) 15,000 1,650 16,650
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ) 15,000 1,650 16,650
ศิลปกรรมศาสตร์ (วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง) 15,000 1,650 16,650
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต           การจัดการธุรกิจโรงแรม 21,000 1,650 22,650
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ) 18,000 1,650 19,650
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) 15,000 1,650 16,650
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและโลจิสติกส์) 22,000 1,650 23,650
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการและงานอีเวนต์) 18,000 1,650 19,650
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) 15,000 1,650 16,650
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 15,000 1,650 16,650
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15,000 1,650 16,650
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 15,500 1,650 17,150
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) 15,500 1,650 17,150
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล) 15,500 1,650 17,150
บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 15,000 1,650 16,650
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 15,000 1,650 16,650

*หากพบข้อมูลผิดพลาดโปรดแจ้งข้อมูลที่ LINE OA : @153tlves หรือ คลิก อ่านฉบับเต็ม

เอกสารการสมัครเข้าศึกษาที่จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565
     1. ใบสมัคร “ประเภทโควตารับตรง” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร)
     2. หลักฐานการศึกษา
         สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)/ (รบ.) ฉบับ 4 ภาคเรียน (นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) จำนวน 1 ฉบับ
         สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 หรือ TPAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำมาส่งวันเปิดภาคเรียน)
   
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ
     5. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (สลิปการชำระเงิน) *ให้สั่งพิมพ์ในกระดาษ A4 หากชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย* สามารถใช้บัญชีผู้อื่นในการชำระเงินได้ ต้องระบุรหัสผู้สมัครให้ถูกต้อง (หรืออาจจะระบุชื่อ-สกุล ในบันทึกช่วยจำไว้ด้วยก็ได้) หากผิดพลาดจะต้องชำระใหม่

 

 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอน รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศการรับนักศึกษา และส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 20 ตุลาคม 2565 (หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และ ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 083-391-1166
Facebook : @regpkru
Line OA : @153tlves

LINE OA