รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 8-10 มิ.ย. 2565

BN PKRU listdirect inde65

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทรับตรง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565
รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 8-10 มิ.ย. 2565

 

bt1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565)

 

bt2

ค้นหารายชื่อด้วยเลขบัตรประชาชน
และอ่านขั้นตอนการรายงานตัวจากประกาศด้านบน

  

bt4 1

เปิดระบบให้กรอกข้อมูล ในวันที่ 8-10 มิ.ย. 2565 เท่านั้น
หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

 

bt3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                            วันที่ 19 มิ.ย. 2565

ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน         วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2565

เปิดภาคเรียน 1/2565                                วันที่ 27 มิ.ย. 2565

 

เอกสารหลักฐานที่จะต้องส่งเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษา
   *เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         1. ใบรายงานตัวเข้าศึกษา (กรอกข้อมูลในระบบรายงานตัว และสั่งพิมพ์ออกมา) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 ฉบับ)
            *ลงชื่อในใบรายงานตัว ไม่ต้องสำเนาเอกสาร ส่งฉบับที่สั่งพิมพ์จากระบบรายงานตัว http://confirmation.pkru.ac.th (ในตารางหน้าที่ 2 สำหรับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ นักศึกษาไม่ต้องเขียนใดๆ ทั้งสิ้น และช่องการเงินไม่ต้องให้ธนาคารลงนาม ตรงนั้นเป็นส่วนของงานการเงินมหาวิทยาลัย)

         2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รายงานตัว (จำนวน 1 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รายงานตัว (จำนวน 1 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา (จำนวน 1 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         5. สำเนาบัตรประชาชนของมารดา (จำนวน 1 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) (จำนวน 3 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         7. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1:พ) หรือ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา)(จำนวน 2 ฉบับ) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

         8. สำเนาใบผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) (จำนวน 1 ฉบับ) (เฉพาะผู้รายงานตัวคณะครุศาสตร์) รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

       **ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินรายงานตัวเข้าศึกษา** ให้ถ่ายรูปหรือสแกนเพื่อใช้จองชุดกีฬา

 

กำหนดส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษา ให้ถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุอื่น ๆ

จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 083-3911166 หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 p1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     งานทะเบียนและรับเข้า โทร. 083-391-1166

     งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) งานหอพักนักศึกษา   โทร. 086-478-0062

     งานการเงิน บัญชี และรายได้   โทร. 081-270-1099

     งานจองชุดกีฬานักศึกษาชั้นปีที่ 1  โทร. 089-473-2605 (ค่าชุดกีฬารวมในค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว)

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน
@153tlves

LINE OA

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat