รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป (สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565) รายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 1-3 มิ.ย. 2565

BN listpass public65

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) เสร็จสิ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (สาขาวิชาที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว ข้อ 1 – 6 (คลิกอ่านประกาศขั้นตอน)

 

BT4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะสาขาที่สอบสัมภาษณ์)
(สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565)

 

BT3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทั้งสาขาที่สอบสัมภาษณ์และไม่สอบสัมภาษณ์)

 

BT1

ค้นหารายชื่อด้วยเลขบัตรประชาชน
และอ่านขั้นตอนการรายงานตัวจากประกาศด้านบน

 

bt4 1

 เปิดระบบให้กรอกข้อมูล ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

 

BT4 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                            วันที่ 19 มิ.ย. 2565

ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียน         วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2565

เปิดภาคเรียน 1/2565                                วันที่ 27 มิ.ย. 2565

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน
@153tlves

LINE OA

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat

P1

P2

P3

P4

P5

 

280158903

IG pkru ver.2 1