รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

BN webPKRU 2

 

BT2

(เปิดให้สมัครวันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป)

 

BT1

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่เข้าร่วม TCAS 

 

BT3

 

BN2

BN3

BN4

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564 สมัครที่เว็บไซต์ http://enrollstudent.pkru.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

 1. รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
 3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2564
 5. รายงานตัวเข้าศึกษา (ระบบออนไลน์) วันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร “ประเภท walk in สู่รั้วแคแสด” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร ระบบเปิดวันที่ 1 ก.ย. 64 และปิดระบบในวันที่ 26 พ.ย. 2564)
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา

          - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ณ วันที่ยื่นใบสมัคร : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับ 4 หรือ 5 ภาคเรียน (นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

          - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา)

 1. สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) *สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชา PAT 5 ให้นำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน*
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)
 4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร (ฉบับจริง) (ฉบับที่ปรากฏชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครในหลักฐานการโอนเงิน) กรณีชำระผ่าน Mobile Banking ให้พิมพ์ (Print) หลักฐานการชำระเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เข้าเว็บไซต์ http://enrollstudent.pkru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564
 2. ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูล สาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
 3. กรอกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

        (1) กรณีข้อมูลผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไข

        (2) กรณีข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  กด “บันทึกข้อมูลการสมัคร”

              ทั้งนี้ เมื่อกดบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

 1. สั่งพิมพ์ “ใบสมัคร” และ “ใบแจ้งชำระค่าสมัครเข้าศึกษา” (กดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์รับสมัคร)
 1. ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ชำระค่าสมัครอย่างช้าภายใน 1 วันหลังจากสมัคร กำหนดชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น

          วิธีการชำระค่าสมัคร มี 2 วิธี (เลือกชำระเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

               วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยใช้รหัส COMP CODE ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร

               วิธีที่ 2  ชำระค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย

         ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย โดยใช้รหัส COMP CODE

               (1) ติดตั้ง App ธนาคารกรุงไทยในโทรศัพท์มือถือ

               (2) เลือกเมนู “จ่ายบิล”

               (3) ใส่รหัส COMP CODE ตัวเลข “82115”

               (4) ใส่รหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 (ให้ดูรหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 จากใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร)

               (5) ใส่จำนวนรวมเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

 1. ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางวไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุ จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับสมัครภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร

 

 ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

QrCode OpenChat

เข้าร่วม Line (OpenChat) : regtalk
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม