13-14 ก.ย. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education : OBE"

cover IMG 0036

PKRU จัดอบรม Outcomes Based Education : OBE การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
PRPKRU (13 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education : OBE ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากคณะครุศาสตร์ 38 คน คณะวิทยาการจัดการ 9 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 คน และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ/สำนัก 8 คน ที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
IMG 0027
 
IMG 0083
 
IMG 0020
 
IMG 0042
 
IMG 0068
 
IMG 0076
 
IMG 0167
 
IMG 0203
 
IMG 0215
 
IMG 0193