18-19 พ.ค. 2565 WorkShop การรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

Image00004

     เมื่อวันที่ 18 - 19 พ.ค. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx" โดยมี  ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์  ผู้บริหาร และบุคลากรแต่ละสำนักสังกัดในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทียนสิริธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิเนตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ การบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม

Image00001

Image00005

Image00008

Image00010

Image00015

Image00002

Image00022

Image00021

Image00003

Image00028

 Image00030

Image00006

Image00020

Image00011

Image00029

Image00026

Image00016

Image00024