18-05-2565 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

IMG 0127

         เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกลุ่มเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.วรากร อังศุมาลี (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) พร้อมทั้ง คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา และบุคลากรประจำสำนัก ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0100

IMG 0111

IMG 0113

IMG 0118

IMG 0120

IMG 0115

IMG 0107

IMG 0105

IMG 0114

IMG 0122

IMG 0129

IMG 0131