มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

P2

 

P1