28-05-2564 ประชุมการขับเคลื่อนแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

IMG 0003

         เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนร่วมกันในการปรับกระบวนการรับสมัครนักศึกษา เพื่อให้จำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ร่วมด้วยผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการสำนัก คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา และบุคลากรประจำสำนัก ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม Conferrence Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0001

 

IMG 0029

IMG 0004

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0017

IMG 0019

IMG 0028

IMG 0026

IMG 0033

IMG 0032

IMG 0021

IMG 0024

IMG 0016

IMG 0014

IMG 0012

IMG 0011

IMG 0009