01-04-2564 โครงการสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในยุคศตวรรษที่ 21

IMG 0140
 
สวก.ม.ราชภัฏภูเก็ต Workshop สร้างกระบวนทัศน์พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในยุคศตวรรษที่ 21
วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “สร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในยุคศตวรรษที่ 21” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และรศ.ดร.จินดา ขลิบทอง บรรยายให้ความรู้
 
IMG 0131
 
IMG 0138
 
IMG 0122
 
IMG 0127
 
IMG 0142
 
IMG 0146
 
IMG 0153
 
IMG 0156
 
IMG 0160
 
IMG 0283
 
IMG 0304
 
IMG 0310
 
IMG 0309
 
IMG 0321
 
IMG 0324
 
IMG 0329