การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ปรับลดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 20)

Fee 2563

 

**การผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระได้ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเท่านั้น**

 

   ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

   ดาวน์โหลดประกาศ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

 

Fee 1 63