สวก. เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ครั้งที่ 2

สวก. เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย โดยมี บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี / รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง / รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ / รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะ / OBE กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา / เทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตร / การเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารนานาชาติ

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0001

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0002

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0003

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0004

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0005

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0007

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0008

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0009

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0010

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0011

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0012

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0013

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0014

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0015

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0016

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0019

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0021

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0022

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0023

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0026

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0030

เสวนาวชาการ 2 ธค. 62 ๑๙๑๒๐๖ 0033