รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 รับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565

R8Y65

 

CHECKbit.ly gradpkru

 

 

กรณีรับแทนใช้เอกสารมอบฉันทะ

Download

 

graduate5