รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 รับหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565

R3Y65

 

check list2

 

Download

 

แจ้งความประสงค์การรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ) ผ่านเว็บไซต์ https://tinyurl.com/3r8np65y

         - ประสงค์รับเอกสารจบด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

         - ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารจบให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/3r8np65y (กรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 เมษายน 2565)

         - ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcipt ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)

                   ตรวจสอบ Tracking Number ได้ที่ https://bit.ly/trackingPKRU65 (เลือก Tab Sheet ด้านล่างให้ตรงกับรอบที่จบ)