กำหนดการส่ง มคอ. 3/4 (เทอม 2/2565) และ มคอ. 5/6 (เทอม 1/2565)

BN TQF652

 

กำหนดการส่ง มคอ. 3/4 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ส่งภายในวันที่ 20 พ.ย. 2565

 

กำหนดส่ง มคอ. 5/6 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565