โครงการสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำราประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

Edit Poster book 66

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตำราประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566


     1. บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ : ดาวน์โหลด

     2. ประกาศโครงการ                               : ดาวน์โหลด

     3. แผนการดำเนินงาน                            : ดาวน์โหลด

     4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ                   : ดาวน์โหลด

     5. แบบเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ               : ดาวน์โหลด

     6. ไฟล์รวมทั้งหมด                                 : ดาวน์โหลด

 

ขั้นตอนการส่งเอกสาร

1. ส่งหนังสือ/ตำรา ผ่านประธานสาขาวิชา/วิชาเอก/หลักสูตร และคณบดี ก่อนนำส่งมายัง สวก.

2. จัดส่งแบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือ/ตำรา จำนวน 3 เล่ม (พิมพ์หน้า-หลัง) *ไม่ต้องเข้าเล่ม* ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566

3. สวก. จัดส่งเอกสารไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ (ใช้เวลากลั่นกรอง 30 วัน)

4. สวก. นำส่งผลการประเมินไปยังอาจารย์เจ้าของผลงาน

5. อาจารย์เจ้าของผลงาน ปรับแก้หนังสือ/ตำรา 90 วัน

6. อาจารย์เจ้าของผลงานส่งเล่มสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม และ CD 1 แผ่น (หรือแฟรชไดร์ฟ)

 

 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

     ติดต่อคุณณัฎฐปรีญาร์ มุกดาวิจิตร  โทร. 081-891-2240