13-14 ก.ย. 65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education : OBE"

BN 13 14SEP2022

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes-Based Education : OBE"
ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเทียนสิรินธร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิทยากรโดย : รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

BT regis

https://bit.ly/regis130965

ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 ก.ย. 2565

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          1. หลักสูตรนำร่องที่จะใช้เกณฑ์ AUN-QA (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน)
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 7) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

          2. หลักสูตรที่ครบกำหนดปรับปรุง (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน)
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

          3. หลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ

ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม
          1. ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1) นายจ้าง/สถานประกอบการ 2) ศิษย์เก่า 3) ศิษย์ปัจจุบัน
          2. ข้อวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิครั้งล่าสุด
          3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
          4. อัตลักษณ์ของสภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ
          5. ความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (ถ้ามี) เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คณะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ
          6. จัดเตรียมเล่มและไฟล์ข้อมูล มคอ.2 ในหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนดูแลรับผิดชอบ
          7. จัดเตรียมเล่มและไฟล์ข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 จำนวน 1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
          8. Notebook