29 ส.ค. 65 สัมมนาวิชาการ "การดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

BN 29 08 65 5

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

เข้าร่วมสัมมนา

Zoom meeting ID : 267 513 9486
Passcode : 239522