22 มิ.ย. 65 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

BN SDGs

 

ลงทะเบียน : https://bit.ly/3zknVme

เข้าร่วมประชุม : https://bit.ly/sdgc220665