28-30 มี.ค. 2565 โครงการ นอม. "การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

BN pkru28 30 3 65


BT regis

 BT Zoom

 

    Join Zoom Meeting:    https://us02web.zoom.us/j/81756355537?pwd=K2hVRTlsS1o4NGYxK0hONUo1L2Q4QT09

    Meeting ID:   817 5635 5537
    Passcode:    527947

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 28 มีนาคม 2565

12:00 – 12:45 น.

ลงทะเบียน

12.45 – 13.00 น.

พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ

13:00 – 16:30 น.

แนวคิดเกี่ยวกับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับวิชา (Course Learning Outcome : CLO)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
ถาม-ตอบ

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565

08:30 – 12:00 น.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม และเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านพุทธิสัย

กลุ่มที่ 1

ดร.อดุล  นาคะโร และอาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

กลุ่มที่ 2

อาจารย์ไพรวรัญ  พนมอุปการ และอาจารย์ภาณุพงศ์ อึ๋งสืบเชื้อ

ถาม-ตอบ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหาร

13:00 – 17:00 น.

เทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านจิตพิสัย

โดย กลุ่มที่ 1

ดร.อดุล  นาคะโร และอาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

กลุ่มที่ 2

อาจารย์ไพรวรัญ พนมอุปการ และอาจารย์ภาณุพงศ์ อึ๋งสืบเชื้อ

ถาม-ตอบ

 

วันที่ 30 มีนาคม 2565

08:30 – 12:00 น.

เทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย

กลุ่มที่ 1

ดร.อดุล นาคะโร และอาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

กลุ่มที่ 2

อาจารย์ไพรวรัญ พนมอุปการ และอาจารย์ภาณุพงศ์ อึ๋งสืบเชื้อ

ถาม-ตอบ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหาร

13:00 – 16:30 น.

การตัดสินผลการเรียนรู้

กลุ่มที่ 1

ดร.อดุล นาคะโร และอาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

กลุ่มที่ 2

อาจารย์ไพรวรัญ พนมอุปการ และอาจารย์ภาณุพงศ์ อึ๋งสืบเชื้อ

ถาม-ตอบ

16.30 – 17.00 น.

การส่งผลการเรียน

โดยคุณพวงทิพย์ รักแต่งาม และคุณวิภาพร กุลตัน

 

****************************************
*หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม