18-20 มี.ค. 2565 โครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”

BN 18 20 03 65 1740

 

     Zoom Meeting ID : 953 2154 4023
     Passcode : 611897

    Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/95321544023?pwd=V3NHazIwMVdkMnltTXU1THN0SE9KZz09

 

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

เวลา

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหลักสูตร

10.30-10.45 น.

-พัก-

10.45-12.00 น.

Key Success สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการวางแผนบริหารหลักสูตรเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

12.00-13.00 น.

-พักกลางวัน-

13.00-14.30 น.

Workshop การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2565

14.30-14.45 น.

-พัก-

14.45-15.45 น.

หลักสูตรนำเสนอแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในรอบปีการศึกษา 2565

15.45-16.30 น.

ทบทวนและสรุปแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

 

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

เวลา

รายละเอียด

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหลักสูตร

10.30-10.45 น.

-พัก-

10.45-12.00 น.

Key Success สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการวางแผนบริหารหลักสูตรเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

Workshop การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2565

14.30-14.45 น.

-พัก-

14.45-16.30 น.

Workshop การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2565 (ต่อ)

วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

หลักสูตรนำเสนอแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในรอบปีการศึกษา 2565

10.30-10.45 น.

-พัก-

10.45-12.00 น.

หลักสูตรนำเสนอแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในรอบปีการศึกษา 2565 (ต่อ)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ทบทวนและสรุปแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

14.30-14.45 น.

-พัก-

14.45-16.30 น.

ทบทวนและสรุปแผนบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ)

 

หมายเหตุ : ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร/สาขา/วิชาเอก จัดเตรียมอุปกรณ์และรายละเอียด/เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
     1. คอมพิวเตอร์/Notebook (สำหรับใช้ปรับแก้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการอบรม)
     2. File มคอ.2 และ มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
     3. File มคอ.3 และ มคอ.4 (อย่างละ 1 รายวิชา) ปีการศึกษา 2564
     4. (ร่าง) มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564