14-15 ก.พ. 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

14 02 65 BN pkru

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง ARISTOTLE ST301 – ARCHIMEDES ST302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต