สัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE

BN poster2

 

 

กำหนดการสัมมนา

การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

08:00 – 08:45 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

08:45 – 09:00 น.

พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

โดย ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.หิรัญ  ประสารการ

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

09:00 – 12:00 น.

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัด CWIE

โดย ดร.อรสา ภาววิมล
      ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถาม-ตอบ

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหาร

13:00 – 16:00 น.

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปเเบบ CWIE ของ สป.อว.

โดย คุณชุลี ศรีนวล
      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2
      กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว.
ถาม-ตอบ

 

ปิดการสัมมนา

****************************************

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ลงชื่อเข้าร่วมอบรม

https://bit.ly/reg15-11-64

 

ห้องเข้าร่วมอบรม

https://us02web.zoom.us/j/81031556550

Meeting ID: 810 3155 6550