วิดีโอการบรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้น”

การบรรยายหัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้น” เมื่อวันที่ 8 มถุนายน 2564
วิทยากรโดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม