ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิจัย วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิจัย วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 

Banner Webpkru

 

 

>>วันที่ 2 ธันวาคม 2562<<

เวลา 13.30 – 15.30 น.
มีการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะ
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
>> ห้องประชุม 1611 คณะครุศาสตร์

2. OBE กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
>> ห้องประชุม 20202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตร
โดย รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
>> ห้องประชุม 19106 คณะวิทยาการจัดการ

4. การเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารนานาชาติ
โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
>> ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

**เสวนาพร้อมกันทุกหัวข้อ**
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พ.ย. 62
ผ่าน http://bit.ly/2rolP3G