เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)

โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

(Work Integrated Learning)

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562

 

   ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

Wil LINE

program