กรอบการพัฒนาหลักสูตรตามแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

LogoPKRU

กรอบการพัฒนาหลักสูตรตามแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2561 - 2565
ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

page1

2.2.1