กำหนดการส่งเกรดภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการส่งเกรดภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

gtrade2 60 SAT SUN 02

นักศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)
- นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ส่งผลการเรียนในรูปแบบเอกสารที่ลงนามโดยคณบดีเรียบร้อยแล้ว ถึงงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

- นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา ส่งผลการเรียนในรูปแบบเอกสารที่ลงนามโดยคณบดีเรียบร้อยแล้ว ถึงงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

SentGradeSAT SUN 2 60