งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 18 พ.ย. 2565 (สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตารับตรง ปีการศึกษา 2566)

AN 18 sep. 2022 2

 

งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 18 พ.ย. 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ให้อาจารย์มอบหมายงานหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียนและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดประกาศ