งดการเรียนการสอนเพื่อฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2565)

 AN 23 30 sep. 2022 2

 

งดการเรียนการสอน ในวันที่ วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2565 เพื่อฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565
ให้อาจารย์มอบหมายงานหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียนและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดประกาศ