ส่งเอกสารออนไลน์ (การลงทะเบียนเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2565

regisonline1 65

 

ระบบส่งเอกสารออนไลน์ 1/2565

          ส่งใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน (ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน)

               สำหรับนักศึกษา
                    - ขอลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผนการเรียน
                    - ลงทะเบียนแก้ E
                    - ลงทะเบียนแก้ W

                     ส่งเอกสารทางระบบ : https://bit.ly/3OKLlW3

 

          แจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

               สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ผิด และต้องการแก้ไขการลงทะเบียนจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนรอบแรกหลังจากนั้นให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบออนไลน์

                     แจ้งยกเลิกทางระบบ : https://bit.ly/2VmTAxM