ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

BN 22 03 65 01

 

 

01

 1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนผ่าน https://reg.pkru.ac.th

 02

 2. รับใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน ได้ที่งานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ ดาวน์โหลดผ่าน https://academic.pkru.ac.th/download 

 03

3. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนลงชื่อสำหรับสำรองที่นั่ง

 04

4. นำส่งใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา หรือส่งผ่าน https://shorturl.asia/wqiNL

 05

5. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบบริการการศึกษา https://reg.pkru.ac.th

06

6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2564 และนำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคาร