ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2EVA 2 64

 

reg.pkru.ac.th

นักศึกษาจะต้องประเมินให้ครบทุกรายวิชา และครบทุกอาจารย์ที่แสดงในหน้าเว็บประเมิน

 

Download

หากไม่ได้ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาติดต่อพิมพ์ผลการเรียนได้ที่งานทะเบียน
*ไม่ได้มีผลต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่ระบบจะไม่แสดงผลการเรียน