ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบกลางภาค 2/2564 นักศึกษาภาคปกติ

Exam mid 2 64 Online 3

 

button

 โปรดอ่านรายละเอียดที่หัวตารางรายชื่อ

 

button2

 

เกณฑ์การพิจารณาคำร้องขอสอบ

แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ