รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

banner list 2

 

รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th ภายในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 เท่านั้น และ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว (อ่านรายละเอียดจากประกาศการรายงานตัวเข้าศึกษา)

 

icon 1         icon 2

 

icon 3

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

     1. ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาที่เว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th 
     2. ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้ารายงานตัวเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.pkru.ac.th
     3. จองชุดกีฬา

     4. พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
     5. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่รายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ที่มีความประสงค์จองหอพักของมหาวิทยาลัย และ/หรือกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ดำเนินการดังนี้

          5.1 อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน เพื่อจองหอพักมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ 
          5.2 ผู้ที่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดูรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์  http://www.pkru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 086-4780062

     6. กำหนดส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยนำส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  โทร. 083-3911166  หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ  ดังนี้

     6.1 ใบรายงานตัวเข้าศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ)
     6.2 รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบรายงานตัว)
     6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
     6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รายงานตัวเข้าศึกษา บิดา และมารดา (อย่างละ 1 ฉบับ)
     6.5 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา) (จำนวน 3 ฉบับ)
     6.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) (จำนวน 3 ฉบับ)

7. เงื่อนไขการรายงานตัว 

     7.1 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวภายในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
     7.2 ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทคัดเลือกทั่วไป รอบ 2)
     7.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่รายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำส่งเอกสารใบรายงานตัวและหลักฐานการรายงานตัว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยนำส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ต.รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  โทร. 083-3911166  หรือ นำส่งด้วยตนเอง  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
     7.4 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารการรายงานตัวไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีทุกประการ ซึ่งหากตรวจพบว่าวุฒิไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในภายหลัง จะด้วยประการใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนไปแล้วกี่ภาคเรียนก็ตาม หรือแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา และให้ถือว่าหลักฐานการสำเร็จการศึกษานั้นเป็นโมฆะ โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
     7.5 ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาแล้วมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือจ่ายเงินค่ารายงานตัวเข้าศึกษา ไม่ครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ (ข้อ 3 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บซ้ำซ้อนหรือเก็บเกินกว่าอัตราที่กำหนด
     7.6 การเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของทุกหลักสูตรพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวก่อนเปิดภาคเรียน โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องมีจำนวนนักศึกษาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10 คน จึงจะเปิดให้มีการเรียนการสอนได้

 

REG App12 5 63