รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตารับตรงสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

banner

 

**ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้รายงานตัวออนไลน์ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 เท่านั้น**

icon 1     icon 2

 

icon 3

 

REG App12 5 63