งานเทียบโอนผลการเรียน และยกเว้นการเรียนรายวิชา

ตารางเทียบยกเว้นการเรียนรายวิชา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน