ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ บริการอย่างมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริมสร้างงานบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ
  2. สนับสนุนและบริการนักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในด้านการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษา และงานประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและการพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
  3. ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดการและเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
  4. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่นักศึกษา อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  5. มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารแบบสอทาง (Two ways communication) ระหว่างสำนักและผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในด้านการบริการ