ประวัติความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการ วิทยาลัยครูภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ตามร่างการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูในระยะเริ่มแรก มีโครงสร้างส่วนงานดังนี้
 1. หอสมุด
 2. ทะเบียน
 3. โสตทัศนศึกษา
 4. บริการการพิมพ์
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 และประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฎภูเก็ต ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบัน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 สำนักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบงานการรับนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานการประสานงานและพัฒนาหลักสูตร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
 3. ฝ่ายประมวลผล
 4. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ในปี พ.ศ.2541 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 เรื่องแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือแบ่งส่วนราชการ สถาบันจึงได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการใหม่เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2542 สำนักทะเบียนและประมวลผล กลับมาใช้ชื่อสำนักส่งเสริมวิชาการมีหน่วยงาน เพียง 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ แต่ทางสถาบันได้กำหนดหน่วยงานย่อยเป็นการภายในดังนี้
 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
 3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 4. ฝ่ายหอสมุด
 5. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. ฝ่ายเอกสารตำรา (ปีการศึกษา 2546 ได้จัดให้ฝ่ายนี้ไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี)
ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 คณะ 5 สำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นสำนักหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง โดยมีหน่วยงานภายในเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานผู้อำนวยการ และในสำนักงานผู้อำนวยการ มีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ
 • งานธุรการและเลขานุการ
 • งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 • งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 มีมติอนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงจัดทำประกาศ เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2550 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกเป็น 5 งาน ดังนี้
หน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานทะเบียนและรับเข้าศึกษา
 3. งานบริการการศึกษา
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. งานการศึกษาเพื่อปวงชน
** งานการศึกษาเพื่อปวงชน บริหารงานเป็นอิสระจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารอีกชุดหนึ่ง เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงาน
** งานประกันคุณภาพการศึกษา โอนไปอยู่ในความดูแลของกองนโยบายและแผน