สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (ประธานกรรรมการ) รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง ผศ.นพดล จันระวัง และนายทวิตร นาคะรอด (กรรมการ)

 

DSC 0046

DSC 0035

DSC 0005

DSC 0016

DSC 0010

DSC 0042