สวก. จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ 12-14 มิ.ย. 2562

          เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นการบันทึกข้อมูล มคอ. ผ่านระบบบริการการศึกษาที่พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อความสะดวกและสอดคล้องการกับใช้งานมากยิ่งขึ้น

DSC 0002

DSC 0010

DSC 0026

DSC 0044

DSC 0066

DSC 0120

DSC 0141

DSC 0081

DSC 0106

DSC 0150