ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้รับการแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

MODEL10