สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ กิจกรรม การบ่มเพาะต้นกล้าในการทำตำแหน่งวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ กิจกรรม การบ่มเพาะต้นกล้าในการทำตำแหน่งวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

01

03

02

DSC 0110

resize21resize40

resize62

resize12

resize15

resize84