สวก. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย"

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ นายบัณฑูร ทองตัน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

DSC 0051

DSC 0005

DSC 0010

DSC 0007

DSC 0014

DSC 0020

DSC 0023

DSC 0031

DSC 0034

DSC 0042