สวก. จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนสำนักฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสำนักฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบ้านพักริมเขื่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนของสำนักให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทำแผนพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการด้านต่างๆ ของสำนัก

DSC 0089

DSC 0039

DSC 0048

DSC 0066

DSC 0050