วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จังหวัดสระบุรี โดยมี Dr.Danny Rantung อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะทำงานให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

05

06

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล โดยการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กำหนดจัดกิจกรรม Cultural Festival ในวันที่ 25-26 กันยายน 2559 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจะทำการส่งชุดการแสดงวัฒนธรรมทางภาคใต้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกในการสร้างความร่วมมือร่วมกันและจะมีการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต