เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร.พีระพงษ์ พึ่งแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”  โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. และประชาชนชาวตำบลรัษฎา เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

01

03

02

04