โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ

 

14

 

       ประชาสัมพันธ์ การติดตามความก้าวหน้าในการทำผลงานทางวิชาการ ทั้งเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำรา และผลงานสร้างสรรค์ ขอให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนำผลงานทางวิชาการเท่าที่ท่านทำได้เข้าร่วมโครงการเพื่อติดตามและเร่งความก้าวหน้าของผลงานและรับคำปรึกษา ในการจัดโครงการติดตามผลครั้งที่ 4 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 10  เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

หมายเหตุ : ทางโครงการยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากท่านวิทยากร (รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชรและคณะ)