ประกาศ รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษาภาคปกติ

ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2562

 

   ดาวน์โหลดประกาศ

 

list pass direct62

 

สำหรับผู้ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์    ดาวน์โหลดประกาศแบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษา