TEST3Quota61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 3 – 6 พ.ค. 61

และรายงานตัววันที่ 11 พ.ค. 61

(ตรวจสอบรายชื่อ)